top of page
TÖÖVÕTULEPING
Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi: Leping) on sõlminud Tallinnas oma klientidega (edaspidi: Tellija ja FIE Ljudmilla Limareva, isikukood 47407050252/registrikood 12482518 , aadress Punane 56, Tallinn 13619, viklimhauakivid@gmail.com (edaspidi: Töövõtja),
edaspidi viidatud ka kui Pool või ühiselt kui Pooled, alljärgnevas:
 
1          Üldsätted
 
1.1       Leping koosneb käesolevast Lepingust ja lisadest, milles lepitakse kokku Lepingu sõlmimisel või pärast seda. Lepingu juurde sõlmitavad lisad on Lepingu lahutamatuks osaks.
 
1.2       Lepingu sõlmimisega kaotavad siduva jõu mistahes muud tahteavaldused, mida Pooled on teinud Lepingu ettevalmistamise käigus.
 
2          Lepingu objekt ja Töö teostamise tähtaeg
 
2.1       Tellija tellib ja Töövõtja teostab Lepingu tingimuste kohaselt järgmise töö: hauakivi ja/või hauapiirete ettevalmistamine ja/või paigaldamine (edaspidi Töö). Töö täpsem kirjeldus on toodud Lepingu lisas 1.
 
2.2       Töövõtja teostab Töö Lepingu lisas 1 toodud ajavahemikul.
 
3          Töö üleandmine ja vastuvõtmine
 
3.1       Töövõtja teavitab Töö valmimisest viivitamata Tellijat.
 
3.2       Tellija kohustub Töö üle vaatama ja vastu võtma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud.
 
3.3       Töövõtja võib Töö Tellijale üle anda osade kaupa.
 
4          Tasu
 
4.1       Tellija maksab Töövõtjale Töö teostamise eest Lepingu lisas 1 toodud tasu (edaspidi Tasu). Tasu ei sisalda käibemaksu.
 
4.2       Tellija maksab Töövõtjale Tasu vastavalt Töövõtja poolt esitatud arvetele.
 
4.3       Pooled võivad kokku leppida, et Töövõtja teostab lisaks Tööle ka täiendavaid lisatöid. Lisatööde tellimise kohta sõlmivad Pooled eraldi Lepingu lisa, milles lepitakse kokku vähemalt lisatööde kirjeldus, hind ja teostamise tähtaeg. Lisatööde hinna kokku leppimisel lähtuvad pooled mõistlikkuse põhimõttest.
 
5          Poolte õigused ja kohustused
 
5.1       Töövõtja kohustub:
 
teostama Töö vastavalt Lepingule, kehtivatele õigusaktidele ja Tellija juhistele;
teavitama Tellijat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Töö teostamist või Töövõtjapoolsete muude Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Tellijal mõistlik huvi;
hankima kõik Töö teostamiseks vajalikud materjalid, kui materjalide hankimine kuulub Töövõtja töövõttu;
 
5.2       Töövõtjal on õigus:
 
nõuda Tellijalt juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
peatada Töö teostamine, kui Töövõtja on nõudnud Tellijalt juhiseid ja Tellija ei ole mõjuva põhjuseta neid mõistliku aja jooksul andnud;
saada Töö teostamise eest tasu vastavalt Lepingule.
 
5.3       Tellija kohustub:
 
andma Töövõtjale viivitamata juhiseid, kui need on vajalikud Töö teostamiseks;
andma viivitamata Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud lähteandmed;
hankima ja andma Töövõtjale üle kõik Töö teostamiseks vajalikud materjalid, kui materjalide hankimine kuulub Tellija töövõttu;
Töö valmimisel Töö üle vaatama ja vastu võtma või vastuvõtmisest keelduma mõistliku aja jooksul pärast seda, kui Töövõtja on Tellijat Töö valmimisest teavitanud;
maksma Töövõtjale valminud Töö eest tasu vastavalt Lepingule;
teavitama Töövõtjat koheselt kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad Tellijapoolsete Lepinguliste kohustuste täitmist ning mille vastu on Töövõtjal mõistlik huvi;
Töös puuduse avastamisel teavitama Töövõtjat avastatud puudusest mõistliku aja jooksul pärast puuduse avastamist;
Töös avastatud puudusest teavitamisel kirjeldama avastatud puudust võimalikult täpselt.
 
5.4       Tellijal on õigus:
 
Töös esinevate puuduste korral nõuda Töö vastavusse viimist Lepingutingimustega;
kõrvaldada Töös esinev puudus ise või lasta see kõrvaldada kolmandal isikul juhul, kui Töövõtja ei kõrvalda Töös esinevat puudust mõistliku aja jooksul pärast Tellijapoolset puudusest teavitamist;
nõuda Töövõtjalt Töö puuduse kõrvaldamisega seotud kulutuste hüvitamist;
jätta Töö vastu võtmata, kui Töös esineb puudusi, välja arvatud pisipuudused, mis ei takista Töö tulemuse kasutamist;
keelduda Töö eest tasumast kui Töö ei vasta Lepingutingimustele, muuhulgas kui Lepingutingimustele ei vasta Töö juurde kuuluvad dokumendid või sellised dokumendid on Tellijale üle andmata.
 
5.5       Pooled leppisid kokku, et:
haukivi ja/või haupiirde elemendil on lubatud soonekesed, kuna kivi on looduslik;
haukivi ja/või haupiirde mõistlik paigaldusviga on lubatud;
haukivi ja/või haupiirde tootmis- ja paigaldusaeg võib olenevalt ilmastikutingimustest mõistlikult erineda;
haukivi ja/või haupiirde element on unikaalse mustriga looduslik materjal ning seetõttu võib näidisest oma pildi järgi erineda;
kui klient ei tasu tehtud tööde tasu ja/või selle jääki 14 päeva jooksul alates tasumise tähtaja saabumisest on Töövõtjal õigus oma tooted demonteerida tasumata jäetud summa ulatuses. Kui klient hiljem ikkagi maksab, siis tasub Tellija paigalduse eest teistkordselt vastavalt Töövõtja hinnakirjale;
graveering on tüüpiline või individuaalne;
kui graveering ei ole kaitsekihiga kaitstud, siis pretensioone ei võeta;
liivaga tagasitäitmine toimub normide järgi;
ala väljaspool hauapiirde ei tehta korda;
hauapiirete mõõdud määrab kalmistute administratsioon, Töövõtjal puudub õigus neid ilma loata muuta.
 
6          Poolte vastutus
 
Kui Tellija viivitab Töövõtjale tasu maksmisega, siis on Töövõtjal õigus nõuda Tellijalt viivist 0,5 protsenti päevas viivitatud summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest.
 
7          Vääramatu jõud
 
7.1       Pooled vabanevad Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses Lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle Poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või Lepingus sätestatud vastutusest endale Lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole Lepingu tähenduses Poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine. Vääramatu jõu mõiste sisustamisel lähtuvad Pooled Võlaõigusseaduses sätestatust.
 
7.2       Vääramatu jõu esinemisest tuleb teist Poolt viivitamatult kirjalikult informeerida.
 
7.3       Vääramatu jõu esinemisel lepivad Pooled kokku Töö teostamise tähtaegade muutmises nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra. Vääramatu jõu esinemisel kestusega üle kahe (2) kalendrikuu on Pooltel õigus Lepingust taganeda või Leping üles öelda.
 
8          Vaidluste lahendamise kord
 
Lepingust tulenevad ja sellega seotud vaidlused püüavad Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei õnnestu lahendada Poolte läbirääkimiste teel, on Pooltel õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks maakohtusse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
 
9          Lepingu jõustumine
 
Pooled loevad Lepingu kehtivaks alates Lepingu allkirjastamise hetkest. Leping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes (2) võrdset juriidilist jõudu omavas identses eksemplaris, millest igale Poolele jääb üks eksemplar.
                                                                       

 

bottom of page